Love og Reglement

 

VEDTÆGTER OG REGLEMENT

for Lemvig Roklub

Februar 2024

Stiftet 1929

Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

 

LOVE
Klubbens ledelse
Generalforsamling
Forårsmedlemsmøde
Ophævelse

REGLEMENT
Svømning
Rofarvand
Alm. roning
Langtursroning
Materiel
Landgang
Rettigheder
Scullerroning
Kajakroning
Reservation
Vinterroning
Gæsteroere
Glemte sager
Overtrædelse
Kilometernåle
Årsnåle
Vandrepokaler
Udlån af materiel
Eget materiel
Sikkerhed
Motorbåd
Reglement for vinterroning

Vedtægter

§1
Klubbens navn er Lemvig Roklub, hvilket navn skal benyttes ved of­fentliggørelser, anmeldelser og med­delelser fra klubbens side.
Klubben er medlem af Dansk For­ening for Rosport og Dansk Kano og Kajak Forbund begge under Danmarks Idræts-Forbund, og som følge heraf er medlemmerne under­kastet disse organisationers vedtægter.
§2
Klubbens formål er udøvelse af roning herunder kajakroning.
§3
Klubbens stander består af Lemvigs byvåben anbragt på hvid bund.
§4
Enhver, der optages i Lemvig Ro­klub, forpligter sig til at overholde klubbens vedtægter og reglementer.
§5
Som aktiv medlem kan optages alle, der er fyldt 10 år.
Enhver der ønsker at blive optaget som aktivt medlem, skal udfylde indmeldelsesblanket via klubbens hjemmeside med accept om at overholde klubbens vedtægter og reglementer, samt en erklæring om at man kan svømme 600 meter (Gælder ikke hvis kun motionslokalet anvendes). Formularen udfyldes med medlemmets fulde navn, bopæl, fødselsdato, mailadresse og mobilnummer. Har man tidligere været medlem af en roklub kontaktes rochefen for eventuel overførsel af rettigheder. Ved optagelse af medlemmer under 18 år skal én af værgerne godtage indmeldelsen.

Som passivt medlem med ret til at deltage i klubbens festligheder og generalforsamlinger (uden stem­meret, men med ret til at deltage i diskussionen og ret til at stille forslag) kan optages enhver, der har interesse for klubben.

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.
§6
Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes af bestyrelsen og betales 1. maj.
Kontingent skal betales ved første opkrævning. Har et medlem efter 1. og 2. rykker ikke betalt kontingent vil der ske udmeldelse/eksklusion af klubben.


Til top

Klubbens ledelse

§7
Klubben ledes af en bestyrelse bestående af mindst 7 medlemmer, som konstituerer sig straks efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen udnævner styrmænd og instruktører, bestemmer hvilke løb der startes i ved kaproninger og ud­arbejder et reglement som rettesnor for medlemmerne.
Bestyrelsen nedsætter efter behov de nødvendige udvalg.
Medlemmer der ikke overholder klubbens vedtægter og reglementer, gør sig skyldig i adfærd, der krænker klubbens anseelse eller modarbejder klubbens interesser kan af bestyrelsen idømmes karantæne eller i graverende tilfælde ekskluderes med appelmulighed til førstkommende generalforsamling. Bestyrelsens beslutning kan dog ændres ved simpel majoritet (halvdelen af de afgivne stemmer).

Medlemmer der forsætligt eller ved grov uagtsomhed foranlediger skade på klubbens ejendele eller materiel, er efter bestyrelsens skøn erstatningspligtig overfor klubben.

Idømte erstatninger opkræves snarest muligt og vil i tilfælde af manglende betaling medføre karantæne og eventuel eksklusion med appelmulighed til førstkommende generalforsamling.


§8
Bestyrelsesmøder afholdes, når for­manden finder det nødvendigt, eller når 2 af dens medlemmer anmoder derom. Bestyrelsen er kun beslut­ningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer (heraf forman­den eller næstformanden) er tilstede.
Afstemning på bestyrelsesmøderne sker ved simpel stemmeflertal.
I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.
Når klubben foretager større øko­nomiske dispositioner, der falder udenfor den sædvanlige drift i klub­ben, og som har flerårig virkning, kræves enighed i bestyrelsen

Foreningen forpligtes ved underskrift af formand, kasserer og næstformand i forening.

§9
Medlemsmøde eller ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller 10 aktive stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder derom.
Møderne indkaldes via e-mail senest 8 dage før. I begæring om medlemsmøde eller ekstraordinær general­forsamling er de medlemmer, der ønsker mødet, forpligtede til at angive anledningen samt fremsætte de forslag, de ønsker forelagt.

Til top

§10

Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
Generalforsamling indkaldes via e-mail senest 8 dage før.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:
Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning til godkendelse.
Kassereren aflægger regnskab til godkendelse.
Bestyrelsen orienterer om kon­tingentsatser og budget.
Indkomne forslag.
Valg til bestyrelsen.
Valg af 2 revisorer.
Eventuelt.
Der føres protokol over det på ge­neralforsamlingen passerede.
Dirigenten skal straks konstatere om generalforsamlingen er beslut­ningsdygtig, hvilket er tilfældet, når lovlig indvarsling har fundet sted. I tilfælde af, at der er stillet forslag om vedtægtsændring, er general­forsamlingen kun beslutningsdyg­tig, såfremt 1/3 af de stemmeberet­tigede medlemmer er til stede.
Dirigenten skal umiddelbart heref­ter oplæse indkomne forslag.
Stemmeret har alle mødte aktive medlemmer, der er fyldt 15 år. Ved afstemninger er simpel majo­ritet afgørende. Ved vedtægtsændringer kræves, at 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer derfor.
Afstemninger skal, hvis blot 1 med­lem anmoder derom, være skriftlig.
Er en generalforsamling ikke beslut­ningsdygtig, skal en ekstraordinær generalforsamling sammenkaldes senest 14 dage derefter. Denne ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig i alle tilfælde uanset de fremmødtes antal.
Forslag der der ønskes behandlet på en generalforsamling, indgives skrift­ligt til formanden senest 4 dage før.
Vedtagne vedtægtsændringer træder først i kraft, når generalforsamlingen er afholdt.

§12
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Udtræder et bestyrelsesmedlem uden for tur ved den ordinære generalfor­samling, fungerer det nye bestyrel­sesmedlem kun den resterende del af valgperioden.
I tilfælde af afgang af et bestyrelsesmedlem i valgperioden, supplerer bestyrelsen sig selv med aktive medlemmer.
Bestyrelsesmedlemmer, der således er valgt af bestyrelsen, fungerer kun til den følgende ordinære generalforsamling.
Valget af revisorer gælder for 1 år.

Til top

Forårsmedlemsmøde

§13
Formanden redegør for bestyrelsens planer for den kommende sæson og oplyser, hvilke medlemmer de i § 7 nævnte udvalg består af.
Forårsmedlemsmødet afholdes hvert år inden 1. juni.

§14
Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

§15
Aktive eller forhenværende aktive medlemmer, der har udført et særligt gavnligt arbejde for klubben, kan efter vedtagelse på et bestyrel­sesmøde udnævnes til æresmedlem (kontingentfrie aktive medlemmer).


§16
Vedtægterne fremsendes til nye med­lemmer ved optagelsen. Vedtægter og reglementet findes på klubbens hjemmeside.

Til top

Ophævelse

§17
Med hensyn til beslutning om klub­bens ophævelse gælder de samme bestemmelser som for vedtægtsændringer, jvf. § 11.
Vedtages klubbens ophævelse, eller dens fortsatte virken af andre grunde bliver umulig, vælger generalfor­samlingen en komité, bestående af 5 af klubbens medlemmer. Denne komité skal på bedste måde reali­sere klubbens materiel, og af det indvundne beløb afvikle klubbens gæld.
Det eventuelle tiloversblevne beløb indsættes i et lokalt pengeinstitut og tillægges renterne, indtil en ny ro­klub måtte blive oprettet, idet den indsatte kapital i så fald vil være at anvende til rosportens fremme og at udbetale til bestyrelsen, når klubbens første båd er leveret.
Såfremt beløbet ikke er hævet i løbet af 20 år, vil beløbet være at tilsende i ligelig fordeling mellem Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano og Kajak Forbund.


Til top

REGLEMENT

stk. 1. Svømning:

Ingen må gå i bådene uden med navns underskrift at have bevidnet sin svømme færdighed i en til besty­relsen rettet erklæring.
Bestyrelsen er berettiget til at fordre aflagt prøve på nævnte færdighed (mindst 600 meter), og hvis denne skønnes at mangle, kan retten til at ro fratages medlemmet.
Til top

stk. 2 Rofarvand:

Dagligt rofarvand for alle er mellem parkeringspladsen på Gjeller Odde og Kabbel Odde.
Udvidet dagligt rofarvand til Haarum Havn og Toftum Bjerge må benyttes, når styrmanden eller den, der har kajakret, er over 18 år og har mindst 1 års erfaring samt roet 500 km. Ved roning i kajakker og singlescullere skal der være en ansvarlig ledsager, der opfylder kravene.
Der rådes til at tage mobiltelefon med i vandtæt pose.
Roning udenfor disse farvande betragtes som langtursroning (jvf. stk. 4).
Til top

stk. 3 Alm. roning:

Før hver rotur registreres på PC’en valg af båd, deltagernes navne og kort beskrivelse af turen. Efter turen vælges ”Afslut”, og kilometerantal føres. Systemet kan også via login være tilgængeligt hjemmefra.
Passagerer må ikke medtages i bådene.
Ikke-medlemmer må kun medtages med bestyrelsens tilladelse.
Ved korttursroning skal der være en roer med minimum korttursstyrmandsret i båden.
Til top

stk. 4 Langtursroning:

Langtursroning skal foregå i god­kendte langtursbåde og med 1 langtursstyrmand i båden. Kajakroere skal have kajakret og mindst to kajakker skal altid følges ad.
Båden skal være udstyret med det til enhver tid krævede sikkerheds­udstyr. Der roes med selvoppustelige redningsveste. Reglerne for klubbens svømmeprøve følges.
En langtur skal bevilges af et besty­relsesmedlem og føres i langtursprotokollen.
Til top

stk. 5 Materiel:

Det til en båd hørende materiel må ikke uden bestyrelsens samtykke benyttes til nogen anden båd.
Al skade på materiellet erstattes, efter bestyrelsens beslutning, af hol­det for så vidt skaden ikke skyldes slid og ælde.
Styrmanden har ansvaret for regle­mentets overholdelse.
Styrmanden har ansvaret for, at eventuellet havarier straks søges udbedret. Hvis dette ikke er muligt, meddeles havariet straks detaljeret til materialeforvalteren, og båden markeres som defekt.
Styrmanden har ansvaret for, at mandskabet efter benyttelse af bå­den afskyller denne med fersk vand, aftørrer og renser samt bringe alt benyttet materiel på plads.
Bådevogne og stativer skal ind på plads under roturen.
Til top

stk. 6 Landgang:

Landgang på strand skal derudover medføre afvask af båden indvendig.
Til top

stk. 7 Rettigheder:

Alle rettigheder gives efter indgivet skriftlig ansøgning til bestyrelsen.

KORTTURSSTYRMANDSRET: Opnås ved deltagelse i korttursstyr-mandskursus med afsluttende prøve.
Alder: Minimum 15 år.
Erfaring: Mindst 1 års roning.

LANGTURSSTYRMANDSRET: Opnås ved deltagelse i langtursstyrmandskursus med afsluttende prøve.
Alder: Minimum 18 år.
Erfaring: Deltagelse i 1 ferielangtur eller mindst 3 langture.

SCULLERRET: Opnås når korttursstyrmandsret er opnået, og roeren har bevist ansvar­lig roning i singlesculler.

KAJAKRET: Opnås når roeren efter frigivelse har deltaget i klubbens teorikursus for kajakroere og har bevist ansvarlig roning i kajak.
Bestyrelsen kan i enkelte tilfælde dispensere for ovennævnte krav.
Til top

stk. 8a Scullerroning:

Scullerroning er tilladt med sculler­ret fra Standerhejsning. Scullerroere uden sculleret skal have tilladelse til at ro i hvert enkelt tilfælde af scul­lerinstruktør.
Til top

stk. 8b Kajakroning:

Kajakroning er tilladt med kajakret fra standerhejsning.
Kajakroere med begrænset kajakret må ro sammen med andre. For at ro ud alene skal roere uden kajakret have tilladelse til at ro i hvert enkelt tilfælde af den vagthavende eller en kajakinstruktør.
Til top

stk. 9 Reservation:

Ingen båd kan uden bestyrelsens samtykke reserveres for længere tid end 1 dag. Enhver styrmand kan forud til bestemt tid reservere en båd ved at skrive roerens navn på en liste på opslagstavlen senest 2 dage før en bestemt dag.
Er holdet ikke gået ud senest et kvarter efter det ansatte tidspunkt, mister holdet ethvert krav på båden.
Til top

stk. 10. Vinterroning:

Vinterroning må kun ske under iagttagelse af klubbens reglement herfor.
Til top

stk. 11. Gæsteroere:

Medlemmer af andre roklubber kan som gæster ro i klubbens robåde.
Gæsteroning i kajak kan kun ske ifølge med et medlem af klubben og efter aftale med bestyrelsen. Gæsten skal have kajakret i en anden klub.
Der føres gæstekort på gæsteroerne.
Udlån af klubbens materiel kan kun ske efter aftale med bestyrelsen.
Bådeholdene er ansvarlige for mate­riellet samt overholdelse af klubbensreglement.
Til top

stk. 12 Glemte sager:

Rotøj m.m., der findes efterladt i lokalerne, konfiskeres. Dog kan roerene få det tilbageleveret, når vedkommende inden 1 måned hen­vender sig til husforvalteren.
Til top

stk. 13 Overtrædelse:

Overtrædelse af reglementet med­fører karantæne med varighed efter bestyrelsens skøn. I karantænetiden er vedkommende udelukket fra benyttelse af klubbens materiel.
Til top

stk. 14 Kilometernåle:

Kilometernåle er sølv- og guldårer.
Den første nål betales af klubben, de efterfølgende betales af medlemmet, hvis medlemmet ønsker endnu en nål.
Antal roede kilometer pr. sæson for opnåelse af:
Kilometerdiplom 500 km.
Sølvåre + kilometerdiplom 1.000 km.
Guldåre + kilometerdiplom 2.000 km.
Til top

stk. 15 Årsnåle:
Der tildeles årsnåle til aktive med­lemmer der i ubrudt årrække har været aktiv medlem i:
10 år - 25 år - 40 år - 50 år - 60 år - 70 år.
Til top

stk. 16 Vandrepokaler:
Klubben uddeler følgende vandre­pokaler:
EN SÆRLIG SPORTS-
PRÆSTATION:
Tildeles en kaproer eller et hold, som har opnået nogle gode resulta­ter i løbet af rosæsonen.
EN FLITTIG ROER:
Tildeles en eller flere roere som har ydet en særlig indsats for klubben.
KAMMERATSKABSPOKALEN:
Tildeles en eller flere roere som har ydet en særlig indsats for klublivet.
MORGENSTAUETTEN:
Tildeles den roer som har roet flest morgenture i rosæsonen.
Roture der afsluttes inden kl. 9.00 betragtes som morgenture.
LANGTURSPOKALEN:
Tildeles en roer, der har ydet en særlig indsats for langtursroningen.
VINTERENS FLID:
Tildeles en eller flere roere som har været flittige med vinterens arbejde.
Til top

stk. 17 Udlån af materiel:

Lån af klubhus, borde og stole afta­les med kassereren.
Klubhuset udlånes ikke i perioden 15. marts til 15. oktober eller på tidspunkter, hvor klubben har plan­lagt egne arrangementer.
Service, køkkengrej m.m. udlånes ikke.
Brug af bådtraileren aftales med kaproningschefen.
Ved benyttelse af traileren er det chaufførens ansvar, at gældende færdselslove m.v. overholdes.
Ved beskadigelse af traileren skal dette straks anmeldes til kassereren, der anmelder kaskoskaden til forsik­ringsselskabet.
Ansvarsdækningen er på trækkøre­tøjets forsikring, og Lemvig Roklub afdækker ikke en eventuel selvri­siko.
Til top

stk. 18 Eget materiel:

Der kan kun efter særlig aftale med bestyrelsen opbevares privatejet materiel i Lemvig Roklub.
Til top

stk. 19 Sikkerhed:

Kajakroere med begrænset kajakret skal altid være iført svømme-/red­ningsvest under roning.
Kajakroere med kajakret må ro i perioden 1. maj til 30. september uden svømme-/redningsvest. Denne skal dog altid medbringes i kajak­ken.
Til top

stk. 20 Motorbåd:

Klubbens motorbåd må kun benyt­tes af medlemmer, der af bestyrel­sen er bemyndiget til det. Skal være over 16 år.
Ved sejlads i motorbåden skal be­sætningen til enhver tid være iførtredningsvest.
Til top

REGLEMENT FOR VINTERRONING
Vinterroning er defineret som roning mellem standerstrygning og standerhejsning.
Der må roes i outriggere, inriggere og kajakker under varetagelse af reglementet herfor.
For inriggere gælder, at der skal medbringes redningsveste, og alle skal være
frigivet.

Man må krydse ved enten havnen eller direkte ud for roklubben når vejret tillader det.

Der må roes i dagligt rofarvand.
For kajakker gælder, at der skal roes med svømmevest på, og kun roere med fuld
kajakret må ro om vinteren.

Hvis man er mindst to, og har enten tørdragt eller våddragt på, så må der krydses inde ved
havnen og roes i dagligt rofarvande.
Hvis man er mindst to i almindeligt træningstøj eller roer alene med enten tørdragt eller våddragt på, så må man
ro fra bolværket ved havnen og ud til Thøger Larsen stenen.
Ungdomsroere (under 18 år) må kun ro efter tilladelse fra en ungdomstræner.

Særligt erfarne kajak roere kan efter individuel tilladelse fra bestyrelse/kajakchef få nedenstående rettighed:

Hvis man er mindst to sammen, og er iført tørdragt eller våddragt, kan man få en vintertilladelse til at krydse fjorden ved roklubben i havkajak eller stabil turkajak og ro til toiletbygningen mod vest og til Nissum odde mod øst.

Trænende scullerroere må ro efter aftale med et bestyrelsesmedlem.
Der må kun roes i dagslys uden is eller risiko for isdannelse.

Dagligt rofarvand er mod vest til toiletbygningen og mod øst til Kappel Odde, som markeret på kort i roklub.
Til top